Regulamin działalności

Pomorskiego Stowarzyszenia Ochrony Fortyfikacji REDUTA

 

I. Postanowienia ogólne

1.      Grupa osób zainteresowanych historycznymi fortyfikacjami powołuje Stowarzyszenie o nazwie „Pomorskie Stowarzyszenie Ochrony Fortyfikacji REDUTA”, w skrócie Stowarzyszenie REDUTA, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.      Lista członków - założycieli Stowarzyszenia stanowi załącznik do regulaminu.

3.      Teren działania Stowarzyszenia obejmuje całą Polskę i Europę ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.

4.      Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach jako stowarzyszenie zwykłe.

 

II. Siedziba

Stowarzyszenie ma siedzibę w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku przy ul. św. Trójcy 5.

 

III. Cele i formy działania

1.      Stowarzyszenie powołane zostało w celu zrzeszenia osób zainteresowanych historycznymi fortyfikacjami.

2.      Stowarzyszenie zajmuje się badaniem, popularyzacją i ochroną historycznych fortyfikacji oraz innych reliktów z nimi związanych.

3.      Stowarzyszenie współdziała z innymi podmiotami dla realizacji swoich celów.

 

IV. Członkostwo w Stowarzyszeniu

1.      Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która złoży pisemny wniosek oraz uzyska akceptację więcej niż połowy członków.

2.      Skreślenie z listy członków następuje w analogiczny sposób.

 

V. Reprezentacja Stowarzyszenia

1.      Stowarzyszenie reprezentowane jest przez trzy osoby – przedstawiciela, zastępcę przedstawiciela i sekretarza.

2.      Przedstawiciel, jego zastępca i sekretarz wybierani są większością głosów wszystkich członków Stowarzyszenia na okres jednego roku, o ile większość członków nie zdecyduje inaczej.

 

VI. Zmiana regulaminu

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony po uzyskaniu akceptacji więcej niż połowy członków Stowarzyszenia.